TERVITA.EE ÜLD- ja KASUTUSTINGIMUSED

1. Kasutatud mõisted ja nende selgitused

1.1. Contacts OÜ (registrikood 14875216) – Veebilehe Tervita.ee haldaja (edaspidi Meie).
1.2. Kasutaja - Veebilehel kasutajana registreeritud füüsiline või juriidiline isik, kes omab õigust tellida personaalseid tellimusi Kuulsustelt ja tehtud tellimuste eest maksta.
1.3. Kuulsus – Veebilehel kasutajana registreerinud füüsiline või juriidiline isik, multifilmi-, raamatu-, filmi- või teatritegelane, aga samuti muu välja mõeldud tegelane, kes esitab personaalseid õnnitlusi, tervitusi, laule, luuletusi või muud (oma)loomingut.
1.4. Kasutajakonto - Virtuaalne konto, mis on Kasutaja või Kuulsuse nimel avatud Veebilehe kaudu tellimuste esitamiseks või tellimuste täitmiseks.
1.5. Tervita.ee – veebileht, mis vahendab lauljate, näitlejate, muusikute, sportlaste, poliitikute, influencer´ite ja teiste kuulsuste (edaspidi Kuulsus) personaalseid tervitusi, õnnitlusi, laule ja videosid.
1.6. Asudes veebiportaali kasutama Te nõustute käesolevate Üld- ja kasutustingimustega. Kui te ei nõustu käesolevate tingimustega, siis palun lõpetage koheselt veebiportaali kasutamine.
1.7. Registreeritud kasutajatel on alaline juurdepääs veebilehele, kuid meil on õigus tühistada või muuta osutatavaid teenuseid veebilehel ilma ette teatamata. Me ei vastuta, kui meie veebileht ei ole mingil põhjusel teatud aja jooksul kättesaadav.
1.8. Me võime aeg-ajalt piirata teie juurdepääsu veebilehele.
1.9. Meie eesmärk on veebilehte regulaarselt ajakohastada ja selle sisu igal ajal muuta. Vajaduse korral me võime ajutiselt peatada juurdepääsu saidile või sulgeda selle määramata ajaks.
1.10. Meil on õigus käesolevaid Üld- ja kasutustingimusi aeg-ajalt muuta.

2. Kasutajaks registreerimine ja Kasutajaprofiili loomine

2.1. Teenuste kasutamiseks ja neile juurdepääsuks peavad kasutajad looma kasutajakonto.
2.2. Veebilehte ja sellel pakutavaid teenuseid võivad kasutada üksnes registreeritud Kasutajad, kes on sõlminud meiega Lepingu ja loonud endale kasutajakonto.
2.3. Kasutajakonto loomiseks järgige palun antud juhiseid. Kasutajakontod on isiklikud ja neid ei tohi üle kanda ühelegi teisele isikule.
2.4. Registreerimistaotluse esitamiseks ja Lepingu sõlmimiseks peab Kasutaja vastama järgnevalt loetletud tingimustele:
2.4.1. Kasutaja on vähemalt 18-aastane füüsiline isik või juriidiline isik;
2.4.2. Kui kasutaja on alla 18-aastane isik, siis eeldatakse, et tal on olemas seadusliku eestkostja nõusolek teenuste kasutamiseks.
2.5. Kasutaja registreerib end Veebilehel, täites Registreerimistaotluse ja kinnitades Tingimused.
2.6. Kasutajaprofiilile ligipääsemiseks ja selle kasutamiseks tuvastab Tervita.ee Kasutaja Facebooki või Instarami kaudu või e posti aadressi ja parooli alusel, mille on Kasutaja määranud enda Kasutajaks registreerimisel või hilisemalt muutnud vastavalt Veebilehel antud juhistele.
2.7. Kui Lepingu sõlminud Kasutaja on juriidiline isik, on meil õigus tuvastada Kasutajana volitatud isik, kelle suhtes oleme registreerinud esindusõiguse.
2.8. Lepingu sõlmimiseks ja Veebilehel pakutavate teenuste kasutamiseks peab Kasutaja teostama reistreermistaotluses märgitud toimingud, mis võimaldavad meil Kasutaja tuvastada.
2.9. Meil on õigus keelduda Veebilehel uue Kasutaja registreerimisest avaldamata keeldumise põhjust.
2.10. Kasutajaprofiil on personaalne ning ainult Kasutajaprofiili omanikul (Kasutaja) on õigus sellele siseneda ja seda kasutada. Kasutaja vastutab selle eest, et kellelgi teisel ei oleks võimalik tema e-posti aadressi, parooli või teisi võimalikke isiku tuvastamise viise tema Kasutajaprofiilile ligipääsemiseks kasutada.

3. Kasutaja tuvastamine ja tehingu kinnitamine

3.1. Me tuvastame Kasutaja vastavalt Tervita.ee Tingimustele ja sise-eeskirjadele.
3.2. Kasutaja tuvastamiseks võib Tervita.ee omal äranägemisel, mistahes ajal, võtta Kasutajaga ühendust ja nõuda Kasutajalt isikusamasuse tõendamiseks lisadokumentide või andmete esitamist ning ühepoolselt määrata lisanõudeid Kasutaja tuvastamiseks, samuti teha muudatusi Kasutaja tuvastamisprotsessis.
3.3. Alla 18-aastase kasutaja eeskostja nõusoleku tuvastamiseks võib Tervita.ee omal äranägemisel, mistahes ajal, võtta eestkostjaga ühendust ja nõuda lisadokumentide või andmete esitamist ning ühepoolselt määrata lisanõudeid nõusoleku tuvastamiseks.
3.4. Leping Tervita.ee ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks ning jõustunuks alates hetkest, kui Kasutaja on kinnitanud Veebilehel käesolevad Tingimused ja Tervita.ee on Kasutaja tuvastanud. Tervita.ee teavitab Kasutajat Lepingu sõlmimisest, edastades Kasutaja e-posti aadressile vastavasisulise kirjaliku teavituse.
3.5. Registreerimistaotluse esitamiseks ja Kasutajaprofiilile sisse logimiseks peab Kasutaja sisestama oma e-posti aadressi ja parooli või sisenema Facebooki või Instagrami kaudu.
3.6. Sisselogimise järgselt Kasutajaprofiili kaudu teostatud toimingud loetakse tehtuks Kasutaja poolt isiklikult (isegi kui toimingut ei tehtud Kasutaja poolt või tema volitusel). Kõik maksed, maksekorraldused, korraldused, avaldused, lepingud ning muud dokumendid, mis on Kasutaja poolt peale sisselogimist Veebilehel kinnitatud või esitatud, on Kasutajale ja Tervita.ee’le siduvad.
3.7. Kasutaja parool on konfidentsiaalne ning Kasutaja ja Tervita.ee kohustavad seda kolmandatele isikutele mitte avaldama. Kasutaja kohustub hoidma oma parooli turvaliselt ning muutma/uuendama parooli regulaarselt.
3.8. Kui Kasutaja parool on saanud või on võinud saada teatavaks kolmandale isikule, kohustub Kasutaja sellest viivitamatult meid kirjalikult või telefoni teel teavitama, mille järel blokeerib Tervita.ee ligipääsu Kasutajaprofiilile. Ligipääs Kasutajaprofiilile jääb blokeerituks seni, kuni Kasutajale on temapoolse avalduse alusel antud uus parool ning Kasutaja on esitanud meile soovi Kasutajaprofiili taasavamiseks.
3.9. Meil on õigus, kuid mitte kohustus, blokeerida ligipääs Kasutajaprofiilile, kui me kahtlustame volitamata juurdepääsu Kasutajaprofiilile, sealhulgas, kui me kahtlustame, et Kasutaja parool on saanud või on võinud saada teatavaks kolmandatele isikutele, samuti muudel juhtudel vastavalt meie äranägemisele tagamaks Veebilehel pakutavate teenuste turvalisus ning Kasutaja ja/või teiste meie klientide väärikus ja privaatsus või selleks, et takistada võimaliku kahju tekkimist meile või kasutajale.

4. Teenuste kasutamine

4.1. Teenuseid kasutades te tunnistate ja kinnitate, et:
4.1.1. nõustute täielikult käesolevate tingimustega ning mõistate siin sätestatud õigusi, kohustusi ja tingimusi;
4.1.2. olete vähemalt 18-aasta vanune füüsiline isik või juriidiline isik. Kui te olete noorem, kui 18-aastane, siis teil on olemas seadusliku eestkostja nõusolek käesoleva portaali kasutamiseks. Kahtluse korral on meil õigus kohustada teid esitama eestkostja kirjalikku (e-mailiga) või suulist (sidevahendi teel) nõusolekut.
4.1.3. edastate üksnes tõest ja täpset informatsiooni, et teil on õigus käesolevat portaali kasutada. Te vastutate, kui teil ei ole õigust portaali kasutada;
4.1.4. võite kasutada teenuseid ainult vastavalt käesolevatele tingimustele ja ainult selleks, et pakkuda või osta personaalseid videosõnumeid;
4.1.5. võite taotleda või esitada personaalseid videosõnumeid, esitades või täites tellimuse oma kasutajakonto kaudu;
4.1.6. personaalse videosõnumi tellimine on teile siduv.
4.1.7. Videosõnumi tellimisel broneeritakse ajutiselt teie kontol olev rahasumma, mida hoitakse kuni kuupäevani, mil kas (a) video on valmistatud ja teile edastatud või (b) videosõnumi tegemisest keelduti.
4.1.8. Kasutajatele antakse aega tellitud videosõnumi täitmiseks seitse (7) päeva.
4.1.9. kui teie tervitusvideo taotlus on tagasi lükatud või kui Kuulsus ei ole suutnud vastata seitsme (7) päeva jooksul, loetakse tellimus tagasilükatuks ja raha tagastatakse.
4.1.10. Teie poolt esitatud tervitusvideo sõnastus omab üksnes teavitamise eesmärki. Tervitusvideo esitajal on õigus lähendeda antud ülesandesse loominguliselt. Me ei kanna vastutust video kvaliteedi pärast, video kvaliteet võib olla olla erinev video kuvamisel kasutatavate ekraanide, riist-ja tarkvara tõttu.
4.1.11. Mistahes seaduste, eeskirjade, määruste või kolmandate isikute õiguste rikkumise eest kannab vastutust üksnes Kasutaja, mitte Tervita.ee.
4.1.12. Teil on kohustus mitte esitada, jagada ega tellida sõnumeid, mis on otseselt või kaudselt ebaseaduslik, solvav, ahistav, ähvardav, halvustav, labane, ropp, rassistlik, pornograafiline või muul moel ebasünnis;
4.1.13. koguda teavet teiste kasutajate kohta ilma nende nõusolekuta;
4.1.14. Müüa, osta, kaubelda või muul viisil üle kanda oma kasutajakontot, mis tahes isiklikku juurdepääsu teenustele või mis tahes sisule, mis on seotud teie kasutajakontoga;
4.1.15. Meil on õigus peatada teie juurdepääs kontole, kui meil on alust arvata, et te rikute või muul viisil kuritarvitate kasutaja nimesid, paroole.

5. Tasud ja maksmine

5.1. Teenuste eest makstavad tasud on ära märgitud iga Kuulsuse profiili juures ja samuti koostatud ja esitatud tellimuses.
5.2. Tellitud tervitusvideo eest tuleb tasuda vastavalt pakutud makseviisidest.
5.3. Tellitud tervitusvideo tühistamise ja tehtud makse tühistamise õigus puudub.
5.4. Te tunnistate ja nõustute, et käesolevatele tingimustele viidates toodetud ja tarnitud videod on personaliseeritud ja spetsiaalselt teile toodetud, mis tähendab, et teil ei ole seadusjärgset taganemisõigust.

6. Intellektuaalne omand

6.1. Me austame intellektuaalse omandi õigust ja eeldame, et meie teenuste kasutajad teevad sama.
6.2. Veebilehel avaldatud materjalide intellektuaalne omand on kaitstud autoriõiguse seaduste ja muude lepingutega üle kogu maailma. Kõik õigused on kaitstud.
6.3. Kui teil on kahtlusi, et meie portaalis on rikutud autoriõiguse seadust, siis palun võtke meiega ühendust aadressil info@tervita.ee.
6.4. Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav mis tahes videosalvestuse, helisalvestise, piltide, kommentaaride, andmete, videote, tekstide ja muude materjalide üleslaadimisega.
6.5. Laadides üles, avaldades ja/või avalikustades loodud sisu, kasutaja kinnitab ja garanteerib meile, et teil on sellele omandiõigused ja/või et olete saanud kõik vajalikud litsentsid ja õigused vajalikelt osapooltelt, et kasutada kasutaja loodud sisu ja anda Tervita.ee`le õigused kasutaja loodud sisu (ja selle osade) kasutamiseks vastavalt käesolevatele tingimustele.
Tervita.ee jätab endale õiguse kustutada ja eemaldada mis tahes kasutaja loodud sisu, mis meie arvates rikub tingimusi ja/või kohaldatavaid seadusi, eeskirju või juhiseid.
6.6. Tervita.ee ei omanda kasutaja loodud sisule mingeid omandiõigusi.

7. Vastutus

7.1. Me oleme täielikult vabastatud vastutusest Kasutaja ees mistahes kahju eest, mis on Kasutajale või kolmandale isikule tekkinud või võib tekkida Veebilehe kasutamise tulemusel.
7.2. Pooled ei vastuta oma kohustuste mittetäitmise eest, kui kohustuste mittetäitmise põhjuseks on poolte tahtest sõltumatud vääramatu jõu (force majeure) asjaolud. Vääramatu jõu asjaoludeks peavad Pooled asjaolusid, mida kumbki Pool ei ole saanud eelnevalt ette näha, enneteda ega mõjutada. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist on Pool kohustatud viivitamatult jätkama oma kohustuste täitmist.
7.3. Tervita.ee püüab hoida teenuseid alati kättesaadavana ning parandada vigu ja defekte ilma tarbetu viivituseta. Kuid Tervita.ee ei esinda ega garanteeri, et teenused on pidevad, katkematud või vigadeta või et kõik vead parandatakse. Kui Tervita.ee poolt pakutavad teenused ja/või tooted või muud teenused ei ole konkreetselt kirjalikult kokku lepitud, osutatakse neid "nagu on" ja "nagu on olemas" põhimõttel, ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsete garantiideta rikkumise, turustatavuse ja konkreetse eesmärgi sobivuse kohta.
7.4. Me loobume selgesõnaliselt igasugusest vastutusest seoses kolmanda osapoole sisuga, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutaja loodud sisuga.
7.5. kui teenused sisaldavad linke kolmandate isikute poolt pakutavatele teenustele või lehtedele, pakutakse selliseid linke ainult informatiivsel eesmärgil ning me ei kontrolli ega vastuta selliste teenuste või lehe sisu eest.

8. Lepingu muutmine, vaidluste lahendamine

8.1. Tervita.ee´l on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Hinnakirja, sealhulgas määrata uusi tasusid ning teha Tervita.ee omal äranägemisel Hinnakirjas märgitud Teenustasude osas allahindlusi. Teave Hinnakirja muudatuste kohta on kättesaadav Veebilehel. Kasutajat teavitatakse Hinnakirja muudatustest Tervita.ee’le teadaolevate Kasutaja kontaktide kaudu vähemalt 10 (kümme) päeva ette.
8.2. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepingust tulenevat teavet, välja arvatud Eesti Vabariigi õigusaktides ja Lepingus ettenähtud juhtudel.
8.3. Käesolevast Lepingust tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
8.4. Pooled on kokkuleppinud, et kõik Pooltevahelised (sh Veebilehe kasutamise ja Tingimustega seotud) vaidlused lahendab vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel Balti Alaline Sõltumatu Vahekohus.

9. Lepingu lõpetamine

9.1. Meil on õigus ilma eelneva hoiatuseta piirata Kasutaja õigust Veebilehte kasutada ja/või lõpetada Leping ja kustutada Kasutajaprofiil, kui:
9.1.1. Kasutaja rikub tingimusi või kasutab Veebilehte õigusvastaselt;
9.1.2. Kasutaja on esitanud meile ebaõiget või eksitavat informatsiooni;
9.1.3. Muul põhjusel.
9.2. Meil on õigus lõpetada igal ajal Leping ühepoolselt, edastades selleks ülesütlemisavaldus Kasutaja e-posti aadressile vähemalt 7 (seitse) Tööpäeva ette. Sellisel juhul ei saa Kasutaja alates ülesütlemisavalduse edastamise hetkest enam kasutada Kasutajaprofiili.
9.3. Kui Kasutaja soovib kustutada Kasutajaprofiili ja lõpetada Lepingu, saadab Kasutaja oma e-posti aadressilt vastavasisulise taotluse info@tervita.ee.

  • Käesolevad Üld- ja Kasutustingimused on kinnitatud 21.04.2020.a. juhatuse otsusega.